องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏในโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น