สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจ…

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

การประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และปร…