Articles by สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมตอบแบบประเมินและ แสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เข้าสู่ระบบประเม…

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศฯ เรื่อง ร…