Articles by สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ออกแบบโดย  : สำน…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ออกแบบโดย  : สำน…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศฯ เรื่อง ก…

ข่าวประชาสัมพันธ์

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เดิน-วิ่ง…

ข่าวในพระราชสำนัก วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พ ศ ๒๕๖๑ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศฯ เรื่อง ร…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการดนตรี