สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียนสาธิต
—-
วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/โรงเรียนสาธิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย คุณกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา หนูมี ที่ปรึกษา นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกร่วมประเมิน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ผลการประเมินคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (๔.๕๘) โดยคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภา
—-
#BSRURecentNews

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.