รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    ได้รายงานผลการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม               ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  โดยรายงานผล จำนวน ๕ ด้าน ได้แก่

  • ด้านที่ ๑  การประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแผนกลยุทธ์  ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
  • ด้านที่ ๒  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  • ด้านที่ ๓ การประเมินผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  • ด้านที่ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  • ด้านที่ ๕ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
IMG_0933
IMG_0925
IMG_0901 DSC_3376