คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดทองเพลง และโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย นำโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมเลขานุการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก และดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดทองเพลง และโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อยู่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยมีการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ร่วมกัน ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 โดยมีประเด็นขอเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียน ดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับจากการลงนามความร่วมมือ
๒. ความร่วมมือด้านการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
๓. แนวทางพัฒนาการผลิตและพัฒนาครู

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.