การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.