คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย นำโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ รศ.ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ ผศ.พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ และ ผศ.ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้เข้าพบ นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนตำบลหนองโอ่ง และวิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น เกษตรอินทรีย์สู่ท่องเที่ยวยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อันเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้บริการวิชาการให้แก่ชุมชน

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.