การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.