การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ นำโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ รศ.สุธน เสถียรยานนท์ ผศ.สมหมาย มหาบรรพต รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานเลขานุการ นำโดย ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ รศ.สายัณ พุทธลา และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเตรียมกำหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.