การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
——————————
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวาระและประเด็นสำคัญร่วมกันพิจารณา อาทิ
(ร่าง) กำหนดการ กิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี ๒๕๖๔ และงานเปิดอาคารสันทนาการและการกีฬา
อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และงานเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ และการนำเสนอแผนภาพรวมหน่วยงานในโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นต้น

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.