การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

.{Recent News}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
—-
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธาน ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวาระและประเด็นสำคัญร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
และ (ร่าง) ประกาศต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อปฏิบัติในการดำเนินงานและกำหนดหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอแผนภาพรวมหน่วยงานในโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.