โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๔
—-
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อทบทวนซ้ำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา​ และรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ​ โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟัง​ ณ​ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.
ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงมีมาตรการในการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายฯ (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยการตรวจคัดกรอง “COVID–19 Rapid Test” โดยศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
—-
#BSRURecentnews

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.