การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

{Recent News}

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ นำโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ รศ.สุธน เสถียรยานนท์ ผศ.สมหมาย มหาบรรพต รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานเลขานุการ นำโดย ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ รศ.สายัณ พุทธลา และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำ ผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการนำเสนอแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.