การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.