การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
(การประชุมออนไลน์)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.