ภาพบรรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 IMG_4046  IMG_4018
IMG_3954 IMG_3952
IMG_3958 IMG_3961
IMG_3967 IMG_3971
IMG_4076 IMG_4066
IMG_4081 IMG_4026
IMG_4041 IMG_3980