การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ศาตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการ นายสมเชาว์ เกษประทุม นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ดร.ดิเรก       พรสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ เข้าตรวจเยี่ยมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันอังคารที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการทราบ

DSC_0015 DSC_0016
DSC_0092 DSC_0058
DSC_0076 DSC_0074
DSC_0056 DSC_0046