การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ศาตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการ นายสมเชาว์ เกษประทุม นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ดร.ดิเรก       พรสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ เข้าตรวจเยี่ยมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะครุศาสตร์ สำนักประชาสัมพันธ์ โครงการโรงแรมบ้านสมเด็จฯ  ในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙   โดยมี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการทราบ

DSC_7512 DSC_7511
DSC_7547 DSC_7539
DSC_7519 DSC_7531
DSC_7541 DSC_7544
DSC_7528 DSC_7554