การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ศาตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการ นายสมเชาว์ เกษประทุม นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ดร.ดิเรก       พรสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ เข้าตรวจเยี่ยมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ในวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการทราบ

 14485114_1130816590331962_9218879797353119231_n  IMG_14
IMG_1 IMG_5
IMG_4 IMG_2
IMG_3 IMG_7
IMG_8 IMG_19
14441041_1130816583665296_902446405339866120_n 14520605_1130816743665280_6542529715255789684_n