การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ศาตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการ นายสมเชาว์ เกษประทุม นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ดร.ดิเรก       พรสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ เข้าตรวจเยี่ยมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี และสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมี คณบดี     รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการทราบ

14470450_1198084916900987_1415989503695510556_n 14516508_1198084923567653_2080510779717575767_n
14517506_1198084756901003_3705281601519685024_n 14432980_1198084986900980_2543861689564766624_n
14441210_1198084886900990_5340888947824941832_n 14470470_1198084640234348_906899745886236054_n
14469516_1198085380234274_6908642935430285137_n 14468627_1198084380234374_2384706812837143453_o