การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ศาตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการ นายสมเชาว์ เกษประทุม นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ดร.ดิเรก       พรสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ เข้าตรวจเยี่ยมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหน่วยตรวจสอบภายใน ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการทราบ

14484914_1094151620638029_1282185936090020336_n 14448887_1094151067304751_4232105433793901997_n
14516411_1094151480638043_497043396728801307_n 14519655_1094151487304709_4927800084616650333_n
14470546_1094151410638050_8064908599494176855_n 14519701_1094151310638060_8458895611779452182_n