โครงการสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน   นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการสัมมนา

          การสัมมนาดังกล่าว ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี และผู้แทนผู้บริหาร ได้แถลงผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย การบริหารจัดการในภาพรวม การดำเนินงานด้านแผนและงบประมาณ  การดำเนินงานด้านวิชาการ การดำเนินงานด้านวิจัย และการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นต่างๆ

          นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของสภามหาวิทยาลัยกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0”

DSC_1671 DSC_1683
1 2
3 6
4 5
7 8
 20170302_๑๗๐๓๐๒_0016  20170302_๑๗๐๓๐๒_0017

 

20170302_๑๗๐๓๐๒_0018 20170302_๑๗๐๓๐๒_0019
20170302_๑๗๐๓๐๒_0020 20170302_๑๗๐๓๐๒_0024
4 1
7 3
6 11
8 10
13 12

 

14 2