ภาพบรรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

IMG_8960 IMG_8961
 IMG_8967  IMG_8974
IMG_8975 IMG_8971
IMG_8976 IMG_8981
 IMG_8989  IMG_8994
IMG_8962 IMG_8963