การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ๓ สำนัก

ได้แก่ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม