ภาพบรรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนา พ.ศ.๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1 2
4 6
8 7
13 14
15 16
17 18
19 20