การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา