การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา