ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนัก”

 

ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนัก”

คำสั่ง สภ. ที่ ๑๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก

 

                   อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง                       “ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา”

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง
      “ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม”

 

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
“ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์”