ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 

ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 

อาจารย์เกษม กมลชัยพิสิฐ

ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

อาจารย์นิธิศ ปุณธนกรภัทร์

ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์พงษ์พันธ์ นารีน้อย

ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

อาจารย์ยุวรัตน์ จงใจรักษ์

ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์นงนุช ทึ่งในธรรมะ

ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สาขาวิชาภาษาจีน