สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลประเภท ต่างๆ ดังนี้

นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดมิวสิควิดีโอ “SSRU MV AWARDS VOL.7” ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   

นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดหนังสั้น “เงินทองต้องวางแผน : มนุษย์เงินออม” ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย