สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

โครงการศึกษาดูงาน บริษัท ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ป จำกัด จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน

บริษัท ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ป จำกัด จังหวัดกระบี่

ของคุณสมปอง สิงห์ชู กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐