สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา