สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา