โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

 

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวข้อในการศึกษาดูงาน ๑) การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ๒) การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ๓) การประกันคุณภาพการศึกษา ๔) การบริหารความเสี่ยง