สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี อาจารย์อภิญญา หนูมี ที่ปรึกษาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และนางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อม     การตรวจรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๕๙ และการบริหารจัดการการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงาน ณ Riverawan Hotel จังหวัดจันทบุรี