การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา