สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดำเนินการตรวจเยี่ยมพบปะหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะ          เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป การดำเนินการดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้มีการวางแผนตรวจเยี่ยมคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ จำนวน ๑ รอบ ในช่วงไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะของผู้บริหาร และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ

ที่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน//ศูนย์ เวลา
 ๑. วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี
จ.สุพรรณบุรี
๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐
๒. วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะวิทยาการจัดการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักประชาสัมพันธ์ฯ

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐

๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐

๓. วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการโรงแรมบ้านสมเด็จฯ

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐

๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐

๔. วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

วิทยาลัยการดนตรี

โรงเรียนสาธิตฯ

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐

๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐

๕. วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐

๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐

๖. วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักกิจการนิสิตฯ

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยตรวจสอบภายใน

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐

๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐

๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐

๗. วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักวิทยบริการฯ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐

๑๑.๑๕ – ๑๒.๓๐

๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕

* หมายเหตุ

  1. คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยม จำนวน 17 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน เลขานุการ 1 คน   ผู้ช่วยเลขานุการ 3 คน และเจ้าหน้าที่ประสานงาน 8 คน
  2. หน่วยงานระดับคณะ ตรวจเยี่ยมช่วงเช้า เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ สำนักงานคณะหน่วยงานระดับสำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย ตรวจเยี่ยมช่วงบ่าย เวลา 13.15 – 16.30 น ณ สำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย
  3. รับประทานอาหารกลางวันที่คณะทั้ง 5 คณะ /สำนัก
  4. หน่วยงานที่ได้รับการตรวจเยี่ยม ให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้

– คณะทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณบดี คณะกรรมการบริหารคณะ และประธานสาขาวิชา รวมทั้งสิ้นคณะละ 15 คน

– สำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารสำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย หน่วยงานละ 5 คน

  • เป็นการตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟัง และพูดคุยเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานและดำเนินงานของมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย