สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา