สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ๓ สำนัก

ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

และผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ