การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา