ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนัก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

“ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

“ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน”

อาจารย์พรรณา  พูนพิน

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

“ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ”