“ประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๑”

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

กำหนดจัด “ประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)

ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๑”

ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง

คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรเดินทางไปราชการ
กำหนดการ Retreat