การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย กำหนดจัด “ประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ และรองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจาก ๔ สภา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ตัวแทนจากสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ มาอุ่น ตัวแทนจากสภาวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ตัวแทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ตัวแทนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย​