การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง