การเสนอชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

สามารถเสนอชื่อมายังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์