การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา