การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา