การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 

วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา